Press "Enter" to skip to content

Jakie obowiązki ma pracobiorca?

admin 0
Zgodne rozporządzeniami Kodeksu Pracy pracownik jest zobowiązany realizować pracę starannie oraz dostosować się do dyrektyw przełożonych, które tyczą się pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
Głównym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy wskazanego rodzaju na rzecz chlebodawcy jak też pod jego zwierzchnictwem w sposób dokładny oraz sumienny.

Jest on także zobowiązany do realizacji dyspozycji przełożonych dotyczących pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z regulacjami prawa (wszelkich dziedzin) bądź umową o pracę.

Jeżeli chcesz szybko wyszukać zbliżone teksty dotyczące omawianego zagadnienia, zobacz dodatkowe info (https://abk.pl/o-akademii/) na innej tego typu witrynie.

Jeśliby dowolny z tych warunków pozostał naruszony, zatrudniony ma prawo odmówić zrealizowania dyspozycji.

praca

Autor: Universität Salzburg (PR)
Źródło: http://www.flickr.com
Do obowiązków zatrudnionego należy też czasowe (maksymalnie na trzy miesiące) wykonywanie pracy innej aniżeli wskazana w umowie o pracę, o ile został do niej przeniesiony przez pracodawcę, pod warunkiem iż zachowa wynagrodzenie nie mniejsze aniżeli wskazane w umowie o pracę jak też że praca będzie odpowiadać jego kwalifikacjom, natomiast zmiana jest umotywowana potrzebami chlebodawcy. Do pozostałych zadań pracowniczych należy przestrzeganie wiążącego u chlebodawcy czasu pracy, a więc regularne oraz punktualne stawianie się w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy jak też pozostawanie w nim przez oznaczony czas. Od wykonania tego obowiązku zwalnia zatrudnionego jedynie uzasadniona przyczyna, dla przykładu choroba (zobacz kalkulator wynagrodzenia chorobowego brutto netto) czy też wezwanie zatrudnionego do osobistego stawienia się przed organem administracji rządowej, prokuratury czy też policji.

Pracownik jest też zobowiązany do przestrzegania regulaminu oraz ustalonego w zakładzie pracy porządku, zasad BHP. W związku z tym każdy pracownik musi przejść kurs BHP.